Transparència

La Diputació de Girona, d’acord amb les competències que té atribuïdes, convoca cada any diverses línies de subvencions a ens locals, entitats i particulars, en l’àmbit de la cooperació amb institucions i organismes de les comarques gironines. Les línies de subvencions es poden consultar al Pla General de Subvencions.

Informació institucional i organitzativa

Informació de rellevància jurídica

Gestió administrativa

Informació econòmica, financera i patrimonial

Transparència organismes autònoms i ens vinculats