Delegat de protecció de dades (DPD)

Definició

Tot i no estar inclòs en les definicions del Reglament general de protecció de dades (RGPD), el delegat de protecció de dades es defineix com la persona que, en col·laboració amb el responsable o amb l'encarregat del tractament, s'encarrega de supervisar de manera independent l'aplicació interna i el compliment de les normes de protecció de dades.

Regulació

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Funcions

Segons l'article 39 de l'RGPD, les funcions del delegat de protecció de dades són, com a mínim, les següents:

 • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l'encarregat del tractament i els empleats que s'ocupen del tractament, de conformitat amb aquest reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
 • Supervisar el compliment del que disposa aquest reglament, d'altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l'encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l'assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
 • Oferir l'assessorament que se li sol·licita sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l'aplicació, de conformitat amb l'article 35.
 • Cooperar amb l'autoritat de control.
 • Actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l'article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

A més, té aquestes altres funcions:

 • Donar directrius sobre mesures de seguretat (considerant 77).
 • Participar en totes les qüestions relatives a la protecció de dades personals (article 38.1).
 • Retre comptes directament al nivell jeràrquic més alt del responsable o de l'encarregat (article 38.3).

De conformitat amb l'article 37.7 del Reglament (UE 2016/679), de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques, es fa públic que, mitjançant Resolució de la Presidència de data 15 de febrer de 2018, es va adjudicar el contracte de servei, relatiu a l'assessorament extern com a delegat de protecció de dades de caràcter personal (DPD) al senyor Josep Matas i Balaguer (assessoria jurídica LEGALMENT), per un període d'un any i amb efectes a partir del dia 1 de maig de 2018.

 

Dades de contacte DPD

 • LEGALMENT (Josep Matas Balaguer)
 • Direcció: Pujada de Sant Martí, 4-5, 17004 Girona
 • Correu electrònic: dpd@ddgi.cat
 • Telèfon: 972 22 16 91