Normativa i regulació de la Seu Electrònica

Aquest apartat recull el règim jurídic que regula la Seu Electrònica de la Diputació de Girona: les disposicions d’administració electrònica dels tràmits i serveis que s’hi ofereixen i les disposicions relatives a la informació que s’hi publica. 

Disposicions generals:

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (PDF)

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (PDF)

Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya (PDF)

Reial decret 1308/1992, de 23 d’octubre, pel qual es declara el Laboratorio del Real Instituto y Observatorio de la Armada Española com a laboratori dipositari del patró nacional de temps i laboratori associat al Centre Espanyol de Metrologia (PDF)

Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema nacional d’ interoperabilitat en l’àmbit de l’administració electrònica (PDF)

Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració electrònica (PDF)

 

Disposicions internes que regulen la Seu Electrònica:

Ordenança general de l’administració electrònica de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms i administratius  (PDF)

Decret de creació de la Seu Electrònica de la Diputació de Girona (PDF)

 

Disposicions reguladores de la informació pública objecte de publicació a la Seu Electrònica:

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, dret d’accés a la informació pública i bon govern (PDF)