Avís legal

Aquest lloc web i el seu domini són propietat de la Diputació de Girona, amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona, i amb el CIF P1700000A, el telèfon (+ 34) 972 185 000 i l'adreça electrònica suggeriments@ddgi.cat.

L'accés al lloc web i a la informació relativa a qualsevol dels serveis que conté comporta l'acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. Per això es recomana llegir-ne atentament el contingut si es vol accedir a aquest web i fer ús de la informació i dels serveis que s'hi ofereixen.

Els continguts d'aquest lloc web, incloent-hi textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, pertanyen a la Diputació de Girona o a tercers que n'hagin autoritzat l'ús. La Diputació presenta aquests continguts amb finalitats informatives i per a l'exercici de les competències que li són pròpies. Els usuaris poden utilitzar els continguts amb aquestes finalitats. De forma manera general, queda prohibit utilitzar-los amb finalitats comercials, així com transformar-los o alterar-los. La Diputació de Girona es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.

Queda prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es tingui l'autorització expressa i per escrit de la Diputació de Girona per fer-ho.

Els usuaris es comprometen a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que es puguin considerar il·lícites o il·legals, o que perjudiquin els drets i interessos de la Diputació de Girona o de tercers. La Diputació de Girona no és responsable del mal ús que els usuaris en puguin fer.

La Diputació de Girona adopta les mesures i els procediments necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb el tipus de transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.

La Diputació de Girona no pot garantir de manera absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus, i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic motivats per causes alienes a la corporació. Tampoc no es fa responsable dels retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'accés a Internet o en altres sistemes electrònics, ni dels danys que puguin causar terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la corporació. La Diputació de Girona no garanteix la disponibilitat i continuïtat permanent del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible advertirà prèviament els usuaris de les interrupcions en el funcionament.

La Diputació de Girona es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web, així com l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

La Diputació de Girona no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos al lloc web.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i de les condicions d'aquest avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regeixen exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de Catalunya, i els jutjats de Girona són els únics competents per conèixer-ne. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual hi accedeixi, accepta el compliment i el respecte d'aquesta clàusula, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.

 

Condicions d'utilització de documents accessibles a la Seu Electrònica

Aquestes són les condicions generals que regeixen sobre els documents o les dades que la Diputació de Girona posa a disposició pública per mitjà d'aquest lloc web. En la descripció o presentació d'alguns documents o conjunts de dades poden figurar condicions específiques que prevalen sobre aquestes condicions generals. A falta d'indicació expressa, regeixen les condicions generals següents:

  1. Els documents i les dades poden ser reproduïts i difosos per qualsevol sistema i mitjà i per a qualsevol finalitat. Aquests actes es poden dur a terme sense límit temporal.
  2. En el cas que es vulguin reutilitzar amb finalitats comercials, en aplicació de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, regiran les condicions consultables des d'aquest enllaç.
  3. Ningú no es pot atribuir cap dret de propietat intel·lectual sobre els documents o les dades que s'obtinguin, encara que siguin objecte de presentació en un altre lloc, o siguin editats i distribuïts en suport paper o incorporats a una base de dades. 
  4. Cal indicar en tot moment la provinença i les referències que identifiquen cada document o conjunt de dades. S'ha de seguir la fórmula següent: Diputació de Girona, seguit de les referències específiques de descripció del document o conjunt de dades i de la indicació de la data d'obtenció de la informació.
  5. No es pot alterar, manipular o modificar de cap manera el sentit o contingut del document o les dades, de manera que indueixi a errors d'interpretació d'aquest contingut, o pugui perjudicar terceres persones, o creï perjudici als interessos generals. En el cas de reproducció parcial, caldrà indicar aquesta circumstància i s'inclourà la referència del document o les dades.
  6. En cap cas, de cap manera ni per cap modalitat d'utilització, no es pot indicar, donar a entendre o suggerir que la Diputació de Girona hi participa o dona suport al seu ús.
  7. En el cas d'utilització d'entorns informàtics, s'han de conservar les metadades que hi estiguin incloses. 
  8. La utilització dels documents o les dades és a compte i risc de la persona que la porti a terme. En cas d'ús inadequat que provoqués perjudici a tercers o als interessos generals hauria de respondre davant de les reclamacions dels perjudicats o per les altres responsabilitats legals que se'n derivessin.