Sistemes de signatura electrònica

La Diputació de Girona està obligada a verificar la identitat dels interessats en els diferents procediments administratius mitjançant la comprovació del nom i dels cognoms o la denominació o la raó social, segons correspongui, que consti al document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent. 

En alguns dels tràmits habilitats a la Seu electrònica de la Diputació de Girona també serà necessari que els interessats disposin d'un sistema de signatura electrònica que els permeti, a més d'identificar-se, acreditar l'expressió de la seva voluntat i el seu consentiment, així com la inalterabilitat dels documents. L'ús obligatori de la signatura electrònica només serà requerit en aquells tràmits en què es presentin sol·licituds, declaracions responsables o comunicacions prèvies, s'interposin recursos, es desisteixi d'accions o es renunciï a drets. 

Mecanismes d'identificació i signatura acceptats a la Seu electrònica de la Diputació de Girona:

 

Mecanismes d'identificació sense signatura

Mecanismes d'identificació per a tots aquells serveis i tràmits de la Seu electrònica que no requereixin signatura electrònica qualificada.

 1. IdCAT Mòbil - ER-IdCAT (CatCERT): Servei d'identificació proporcionat pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC) que es basa en el lliurament d'una contrasenya d'un sol ús a un telèfon mòbil. Per poder fer-ne ús no cal instal·lar cap programari, ni en el navegador ni en el mòbil; només és necessari registrar prèviament les dades de contacte al fitxer de la Seu electrònica de l'administració de la Generalitat de Catalunya. Segons la modalitat en què se sol·licita el servei (amb certificat o sense certificat), es pot utilitzar com a mecanisme d'identificació o d'identificació i signatura. 

   

 2. Qualsevol altre identificador digital validat pel CATCert, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.

  Document de recull d'eines d'identificació i signatura reconeguts per fer tràmits a la Seu electrònica de la Diputació de Girona

 

Mecanismes d'identificació i signatura: certificats digitals

Mecanismes d'identificació i signatura per a tots aquells tràmits de la Seu electrònica que requereixin signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada, basada en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per una entitat de certificació reconeguda.

 1. Certificats inclosos en el DNI electrònic emès per la Direcció General de Policia.

   

 2. Identificadors digitals IdCAT emesos per l'Agència Catalana de Certificació (ER-IdCAT AOC), inclosos els dels empleats de les administracions públiques catalanes T-CAT (ER - TCAT AOC).

   

 3. Certificats emesos per una entitat de certificació que estigui classificada en un mateix nivell per l'Agència Catalana de Certificació, la validació dels quals es faci mitjançant la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

   

 4. Certificats emesos per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).