Descàrrega de claus públiques

La majoria de navegadors porten incorporades, per defecte, claus públiques que permeten reconèixer les entitats de certificació de confiança. Aquestes claus públiques permeten verificar que els certificats de les pàgines web i les aplicacions que visualitzem han estat emesos per alguna entitat de certificació de la jerarquia d'entitats de CATCert. 

Els certificats expedits per CATCert compleixen tots els requisits per ser inclosos i reconeguts en els navegadors, i s'està treballant perquè ja els duguin incorporats per defecte com a certificats de confiança. Mentrestant, però, és probable que hàgiu d'instal·lar manualment les claus públiques de les entitats de certificació en què confieu. Podeu instal·lar-les, segons el navegador que utilitzeu, seguint les instruccions següents.