Presentació de la Seu electrònica

La Seu electrònica (Seu-e) de la Diputació de Girona és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans, les entitats, les empreses i les administracions públiques a través de les xarxes de telecomunicacions mitjançant la qual la Diputació de Girona difon els serveis i tràmits que presta, així com la informació subjecta al règim de publicitat activa. 

La Seu electrònica principal de la Diputació de Girona té l'adreça web https://seu.ddgi.cat, des de la qual es presten serveis de seu electrònica a tots els organismes autònoms de la Diputació de Girona, així com als ens que en depenen i als que hi estan vinculats. Les seus electròniques d'aquests ens són accessibles des de l'adreça electrònica de la seu principal, sense perjudici que cada ens hi pugui accedir directament a través de la seva pàgina web corporativa. 

La Seu electrònica de la Diputació de Girona inclourà progressivament la informació, els serveis i els tràmits previstos en l'Ordenança general d'administració electrònica de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms i ens dependents i vinculats, així com la normativa general d'aplicació als ens públics en matèria d'administració electrònica. La informació, els serveis i els tràmits publicats a la Seu de la Diputació de Girona han de complir els principis d'accessibilitat i usabilitat. 

Els usuaris de la Seu poden relacionar-se amb la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms amb aplicacions o sistemes que siguin estàndards oberts o d'ús generalitzat. La Seu electrònica es dota de les mesures de seguretat que garanteixin l'autenticitat i integritat del seu contingut i la seguretat de les comunicacions.

La Seu electrònica fa servir, per identificar-se i garantir la comunicació segura, sistemes de signatura electrònica i identificació basats en certificats de dispositiu segur o un mitjà equivalent, tal com es disposa en la normativa d'administració electrònica prevista a les lleis 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

La Seu electrònica està disponible tots els dies de l'any i durant les vint-i-quatre hores del dia. Quan per raons tècniques es prevegi que la Seu electrònica no podrà estar operativa, s'haurà d'anunciar amb tanta antelació com sigui possible, i caldrà indicar els mitjans alternatius de consulta o comunicació disponibles.

La Seu electrònica es regeix per la data i l'hora, així com pel calendari oficial corresponent a la localitat de Girona (aquesta informació constarà de manera ben visible, i es protegirà amb les mesures necessàries per garantir-ne la integritat).

La Seu electrònica disposa d'un canal per formular consultes, suggeriments i queixes, en el qual consta el nom de la unitat responsable d'atendre els usuaris, així com informació d'altres canals o mitjans de contacte.

Pel que fa a la publicació d'informació pública subjecta a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, dret d'accés a la informació pública i bon govern, els criteris estàndards de publicació d'aquestes informacions a la Seu de la Diputació de Girona es regiran pels principis següents:

  • Objectivitat. La informació ha de ser completa, veraç i precisa.
  • Utilitat. La informació ha de ser clara, senzilla, comprensible i fàcil de trobar per mitjà de cercadors o altres mitjans i instruments que s'habilitin.
  • Qualitat. Ha de ser possible l'accés a documents complets i amb un contingut exacte i fidel al document original, sens perjudici que en determinats casos escaigui elaborar síntesis, resums o còpies autèntiques parcials, sempre que s'indiqui de manera visible aquesta circumstància.
  • Actualització. La informació disponible a la Seu electrònica s'actualitza permanentment i en tot cas s'informa del dia de la darrera actualització.
  • Identitat. La informació de l'òrgan administratiu proveïdor de la informació ha de ser facilitada.
  • Anonimat. L'accés a la informació administrativa lliurement accessible no requereix identificació prèvia.