Modificacions pressupostàries

El pressupost aprovat inicialment pot ser objecte de modificacions de crèdit en el decurs de l'exercici pressupostari, ja sigui per canvis en els objectius inicials, perquè sorgeixin noves necessitats o per insuficiència en la dotació d'alguna de les aplicacions pressupostàries.

La normativa preveu que el pressupost es pugui modificar amb crèdits extraordinaris, suplements de crèdit, ampliacions de crèdit, generacions de crèdit, transferències de crèdit i incorporacions de romanents.

En aquest apartat es poden consultar els acords d'aprovació dels expedients de modificació de crèdit de la Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits aprovats en l'exercici i els dels cinc exercicis últims, en format PDF.


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Organisme
Categoria