Pla Estratègic de Subvencions

Amb el Pla Estratègic de Subvencions, la Diputació de Girona estableix els objectius i els efectes que es preveuen amb l'aplicació d'aquest pla, el termini per aconseguir-los, els costos previsibles i les fonts de finançament, supeditant-ho, en qualsevol cas, al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.

La gestió de les subvencions s'ha de fer d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, així com d'eficàcia en el compliment dels objectius fixats i d'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.

En conseqüència, el pressupost de la Diputació ha d'adequar les seves previsions als principis i objectius d'aquest Pla Estratègic de Subvencions.