Pla de Serveis d'Assistència per a l'Adequació dels Ens Locals a la Normativa en Matèria de Protecció de Dades i per a la Prestació del Servei de Delegat de Protecció de Dades

La Secció de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència (PCBGiT) de l'Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona, en l'exercici de les seves funcions d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, proposa la creació i regulació del servei d'assistència per a l'adequació dels ens locals a la normativa en matèria de protecció de dades i per a la prestació del servei de delegat de protecció de dades.

Els recursos que s'ofereixen són:

Tècnics i materials

 • Assessorament, impuls i formació per aconseguir l'adequació normativa en matèria de protecció de dades.
 • Designació del delegat de protecció de dades (DPD).
 • Prestació del servei de delegat de protecció de dades.
 • Assessorament jurídic en general en matèria de protecció de dades.

Formatius

 • Pla de formació anual en els àmbits de protecció de dades i matèries connexes com ara transparència, dret d'accés a la informació pública i bon govern.
 • Grups de treball temàtics

Informatius

 • Butlletí, reculls de normativa, models de documents, fonts de dades, etc.

A qui s'adreça

Ens públics

Accés al servei

Assistència
Formació

Terminis

Aquest Pla de Serveis té una vigència indefinida.

Normativa

 • L'article 153 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix que els ens locals tenen potestat plena per crear, modificar i suprimir els serveis de la seva competència, d'acord amb la legislació vigent.
 • L'article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) atribueix a les diputacions la competència d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Servei responsable

Govern Obert

Informació en línia

protecciodedades@ddgi.cat

Documentació