Pla de serveis d'assistència en Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència

La Secció de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència (PCBGiT) de l'Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona, en l'exercici de les seves funcions d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, proposa la creació i regulació del servei d'assistència als municipis en l'àmbit de la participació ciutadana, el bon govern i la transparència.

Els recursos que s'ofereixen són:

Tècnics i materials

  • Assistència en Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència i Protecció de dades
  • Provisió d'una plataforma de participació ciutadana-DEDICIM (suport tecnològic i tècnic)

Formatius

  • Pla de formació anual
  • Grups de treball temàtics

Informatius

  • Butlletí, reculls de normativa, modelatge, fonts de dades...

Econòmics

  • Subvencions a ajuntaments per a polítiques de foment de la participació ciutadana

A qui s'adreça

Ens públics

Accés al servei

Assistència
Plataforma Decidim
Formació
Subvencions

Justificació plataforma Decidim

Memòria anual d'usos de la Plataforma digital de participació ciutadana DdGi

Terminis

Aquest Pla de Serveis té una vigència indefinida

Normativa

L'article 153 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis del ens locals, estableix que els ens locals tenen plena potestat per crear, modificar i suprimir els serveis de la seva competència, d'acord amb la legislació vigent.

L'article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) atribueix a les Diputacions la competència d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.

Servei responsable

Govern Obert

Informació en línia

participaciociutadana@ddgi.cat

Documentació