Adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) període 2020-2023

Consolidar i potenciar la XSLPE per a la realització de polítiques locals de promoció econòmica als municipis i comarques de la demarcació de Girona.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Ajuntaments, consells comarcals i entitats de promoció econòmica amb delegació d'ajuntaments o consells comarcals de la demarcació de Girona.

Accés al servei

Per a sol·licitar l'adhesió a la XSLPE cal trametre el formulari normalitzat, degudament signat, per EACAT

 

Accés a la presentació telemàtica

Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d¿estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d¿Administració Oberta de Catalunya.

 
 

Terminis

Obertura de sol·licitud : 18/06/2019
Tancament de sol·licitud : 31/12/2023

Normativa

Article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local

Més informació

Servei de Promoció Econòmica
Telèfon: 972 185 040 / 972 184 873
Adreça electrònica: xslpe@ddgi.cat

xslpe.ddgi.cat/

Documentació