Assessorament i col·laboració tècnica en matèria de restauració de monuments

El Servei de Monuments compta amb un equip tècnic propi, especialitzat en treballs de restauració de béns immobles amb valor patrimonial, que realitza funcions diverses:

  • Assessorament tècnic en matèria de restauració de monuments.
  • Redacció de projectes d'obra. El Servei pot elaborar projectes de restauració d'edificis d'interès històric i artístic. Igualment, pot portar la direcció tècnica de l'obra de restauració, exceptuant la coordinació de seguretat, que serà una obligació del peticionari.
  • Intervenció mitjançant brigada pròpia. El Servei també disposa d'una brigada formada per personal especialitzat en la realització d'obres de restauració d'especial dificultat tècnica.

En els dos darrers casos, un cop feta la sol·licitud i abans d'intervenir, el Servei de Monuments valorarà l'interès públic de la petició i el valor patrimonial del bé. Es donarà preferència a les sol·licituds realitzades per ens i particulars de petites poblacions o amb escassos recursos econòmics i materials. S'atendran en la mesura que ho permetin les possibilitats -humanes i materials- del Servei, i d'acord amb el ja esmentat interès públic i valor patrimonial del bé.

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats

Cal demostrar la disponibilitat de l'edifici objecte de l'actuació. En el cas d'edificis que són propietat de particulars o entitats cal afegir-hi l'autorització del propietari.

Accés al servei

En les sol·licituds d'assessorament tècnic no és obligatòria una petició per escrit, sinó que es pot fer de manera verbal i presencial o per qualsevol altre mitjà. 

Per a la redacció de projectes de restauració d'edificis d'interès històric i artístic i, igualment, perquè els tècnics del Servei de Monuments duguin la direcció tècnica de l'obra o perquè intervingui la brigada d'obres del Servei, cal fer una sol·licitud per escrit (no hi ha un formulari específic) adreçada al Servei de Monuments de la Diputació de Girona.

Servei responsable

Monuments