Servei d'assistència en gestió expropiatòria

La Diputació de Girona, d'acord amb el que estableixen els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, té la competència de prestar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.  

A més, l'article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 8.1d de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril) estableixen que correspon als ens locals territorials de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, la potestat expropiatòria.

Per això, la Diputació de Girona, amb aquest Pla de Serveis, ofereix als ens locals de les comarques de Girona amb menys població i capacitat econòmica i de gestió assessorament en relació amb la gestió expropiatòria i assistència administrativa i jurídica en la tramitació i execució material dels expedients d'expropiació forçosa.

L'assistència en la gestió expropiatòria es refereix als àmbits següents:

  • Assessorament tècnic i jurídic del procediment d'expropiació forçosa.
  • Gestió i tramitació del procediment d'expropiació forçosa.
  • Gestió i tramitació de les assistències tècniques.
  • Assistència, mediació i gestió en les cessions i compravendes de terrenys.
  • Assistència cadastral en el procediment d'expropiació forçosa.
  • Registres públics en relació amb el procediment d'expropiació forçosa.

 

Règim econòmic regulador

Els serveis inclosos dins d'aquest Pla de Serveis es finançaran amb els recursos propis de la Diputació de Girona i seran gratuïts per a les entitats locals que en siguin beneficiàries. En qualsevol cas, sempre serà a càrrec de l'entitat local beneficiària el pagament del preu just dels béns i drets expropiats, el cost de les valoracions pericials i els costos de tramitació (anuncis, etc.) que es puguin generar.

A qui s'adreça

Ens públics

Els ajuntaments de les comarques de Girona amb població de dret inferior a 10.000 habitants, les entitats municipals descentralitzades (EMD), les mancomunitats amb població inferior a 10.000 habitants i els organismes públics amb facultats expropiatòries dependents de municipis amb població de dret inferior a 10.000 habitants.

Accés al servei

Les entitats locals que hi estiguin interessades i que reuneixin els requisits establerts en aquest Pla de Serveis han de formalitzar una sol·licitud, mitjançant el model normalitzat disponible a l'apartat documentació, i presentar-la a través de la plataforma de l'EACAT. La sol·licitud ha de ser signada per l'alcalde/essa o president/a de la corporació i s'ha de dirigir a la Presidència de la Diputació (Secció d'Expropiacions).

Quan l'àmbit de la petició no superi el de la mera consulta verbal, o bé per raons d'urgència, l'ens local podrà trametre la petició per via telemàtica o telefònica, sens perjudici de la posterior remissió de la documentació que resulti necessària si es tracta d'una petició que va més enllà de la consulta verbal puntual.

Règim econòmic aplicable

Els serveis inclosos dins d'aquest Pla de Serveis es finançaran amb els recursos propis de la Diputació de Girona i seran gratuïts per a les entitats locals que en siguin beneficiàries. En qualsevol cas, sempre serà a càrrec de l'entitat local beneficiària el pagament del preu just dels béns i drets expropiats, el cost de les valoracions pericials i els costos de tramitació (anuncis, etc.) que es puguin generar.

Terminis

Vigència indefinida

Normativa

Més informació

Adreça electrònica: patrimoni-expropiacions@ddgi.cat

Telèfon: 972 18 48 36

Serveis responsables

Patrimoni
Secretaria General

Documentació