Política de protecció de dades

La present política de protecció de dades fa referència al tractament que realitza la Diputació de Girona de les dades que pugui recollir en els seus portals web. El tractament s'efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personal i garantia dels drets digitals.

 

1.- Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides als webs corporatius és la Diputació de Girona, amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona, i amb el CIF P1700000A, tel. 972 18 50 00, suggeriments@ddgi.cat, www.ddgi.cat.

 

2.- Delegat de Protecció de Dades

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades de la Diputació vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d'atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a la Pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona tel. 972 18 50 00 o a l'adreça electrònica dpd@ddgi.cat

 

3.- Finalitat dels tractaments de dades.

Les dades que subministra a la Diputació de Girona per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l'única finalitat de lliurar-li el servei que ens sol·licita.
En cadascun d'aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme en base a una o més de les bases legals que permeten efectuar aquest tractament.

A continuació detallem finalitats per a les quals podem tractar les seves dades.

Procediments

 • Tractarem la informació per a la gestió del tràmit que hagi sol·licitat. Les seves dades podran ser comunicades a tercers - especialment els ens municipals responsables - en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les competències.

 • Les dades es conserven el temps establert al Quadre de Classificació Documental. El termini de conservació de les dades ve determinat per la classe de procediment i les obligacions legals que se'n deriven.

Butlletins informatius

 • Li remetrem informació dels serveis i activitats de la Diputació. Les seves dades no seran cedides a tercers.

 • Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en el moment se suprimiran. Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

Activitats

 • Tractarem les seves dades per a la gestió de les activitats, cursos i tallers organitzats per la Diputació. Les seves dades no seran cedides a tercers.

 • Les dades es conserven el temps establert al Quadre de Classificació Documental. Les dades s'eliminen en els terminis previstos a les taules d'avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental i segons la normativa aplicable.

Bústia de contacte, queixes o suggeriments

 • Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.

 • Les dades es conserven el temps establert al Quadre de Classificació Documental. Les dades de les persones representants d'entitats públiques i privades es conserven de forma permanent. Les dades de les persones físiques que actuen en nom propi es poden eliminar en el termini de dos anys (DOGC 6627).

Bústia de contacte, queixes o suggeriments

 • Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.

 • Les dades es conserven el temps establert al Quadre de Classificació Documental. Les dades de les persones representants d'entitats públiques i privades es conserven de forma permanent. Les dades de les persones físiques que actuen en nom propi es poden eliminar en el termini de dos anys (DOGC 6627).

Subvencions

 • Tractarem les seves dades per a la gestió i resolució de les subvencions. Les dades es publicaran a la seu electrònica de la Diputació en compliment de les obligacions de publicitat i transparència establertes a la Llei 38/2003, general de subvencions, a la Llei 19/2013 i 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 • Les dades es conserven el temps establert a les taules d'avaluació, aprovades per la Comissió Nacional d'Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica.

Perfil del contractant

 • Tractarem les seves dades per al processos de licitació als que es presentin. Les seves dades poden ser comunicades a les entitats a que es donarà servei i a altres administracions públiques per a la gestió de contractista.

 • Les dades s'han de conservar mentre sigui vigent la relació comercial i posteriorment fins que no hagin prescrit les responsabilitats en matèria fiscal d'acord amb l'art. 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. També s'apliquen les taules d'avaluació documental aprovades per la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental.

 

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que s'informa en el moment de la recollida.
En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.
L'usuari ens subministra les seves dades essent informat de l'ús i el tractament que se'n fa. Tota la informació que facilita l'usuari ha de ser veraç. L'usuari és l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a la Diputació o a tercers. La Diputació es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

4-. Legitimació per al tractament de les dades

La base legal principal per al tractament de les seves dades és l'execució de les competències de la Diputació i portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat. No obstant, els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.
Compliment d'obligacions legals.
Els tractaments de les dades en el context de procediments administratius s'efectua seguint les normes reguladores de cada un dels procediments. Es porta a terme en compliment d'obligacions legals.
Complir missió en interès públic.
Els tractaments resultants de la prestació dels nostres serveis té la seva justificació en satisfer l'interès públic. També les imatges que obtenim amb les càmeres de videovigilància es tracten per preservar l'interès públic.
Compliment d'una relació contractual o precontractual.
Tractem les dades dels nostres proveïdors seguint la normativa de contractació pròpia del sector públic, en el grau i amb l'abast necessari per al desenvolupament de la relació contractual. En un altre sentit, però també en el marc de relacions contractuals o precontractual, tractem dades de persones que participen en processos selectius o que s'incorporen a la nostra institució.
En base al consentiment.
Quan fem enviaments d'informació de les nostres iniciatives, serveis o activitats tractem les dades de contacte dels receptors amb la seva autorització o consentiment explícit.

 

5.- Tractament de les dades per tercers

Les dades poden ser tractades per tercers (proveïdors de serveis, concessionàries, etc.) per a portar a terme els serveis i competències de la Diputació. Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització dels serveis.
La Diputació ha establert les mesures necessàries per garantir la seguretat del tractament de les seves dades i que no siguin utilitzades per a cap altra finalitat.

 

6.- Els seus drets en facilitar les seves dades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades. Les persones afectades pel tractament de les seves tenen els següents drets:

 • Ser informat en la recollida: quan les dades s'obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les, s'ha d'informar de manera clara de les finalitats a les que es destinaran, qui és el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats del tractament.
 • Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot a obtenir còpia.
 • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
 • Suprimir les seves dades: en determinades circumstàncies, es pot sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
 • Limitar el tractament: també, en determinades circumstàncies, es pot sol·licitar la limitació del tractament. En aquest cas deixaran de ser tractades i només seran per l'exercici o la defensa de reclamacions, d'acord el Reglament General de Protecció de Dades.
 • Oposar-se a un tractament: una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de ser tractades les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l'exercici o defensa davant reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: en els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a que li lliurem les dades en un format estructurat d'ús comú llegible per màquina, i transmetre-les a un altre responsable si així ho decideix la persona interessada.
 • No rebre informació: s'atenen directament les peticions de no seguir reben informació de les nostres activitats i serveis, quan aquests enviament es fonamentaven únicament en el consentiment de la persona que n'és receptora.

Per a això pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició, Limitació del tractament o Portabilitat de les dades) per correu ordinari o comunicació adreçada al Delegat de Protecció de Dades, Diputació de Girona, amb domicili a la Pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o a dpd@ddgi.cat

 

7.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades a l'adreça dpd@ddgi.cat o per correu postal a l'atenció del Delegat de Protecció de Dades, Diputació de Girona, amb domicili a la Pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona.

 

8.- Presentació de reclamacions

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l'Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l'Administració Pública Catalana. Si vostè considera que la Diputació de Girona ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s'hi pot dirigir per tal d'interposar-hi una reclamació.