Accessibilitat

La Seu Electrònica de la Diputació de Girona vol permetre l’accés al màxim nombre de persones, independentment de les limitacions tècniques, físiques, sensorials o intel·lectuals d’aquelles que hi accedeixen i de les condicions en què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.). Per això, es treballa amb l’objectiu d’adaptar tota la Seu Electrònica a les recomanacions de la WAI (Web Accessibility Initiative) del Consorci W3C (Word Wide Web) amb vista a eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d’accessibilitat al contingut de la web WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0). 

 

El compromís de la Diputació de Girona és arribar a satisfer, com a mínim, els punts de verificació de prioritat 1 i 2 de les pautes WCAG 1.0, i així complir el nivell de conformitat «Doble A» (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea, espanyola i catalana relatives a matèries d’accessibilitat (Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat i Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s’aprova el reglament sobre les condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, els productes i els serveis relacionats amb la societat de la informació i els mitjans de comunicació social). Sempre que sigui possible, també s’intentarà complir els punts de verificació de prioritat 3.

Així doncs, en el marc d’aquest procés d’adaptació de la Seu Electrònica als requeriments esmentats, la Diputació de Girona posa a disposició dels usuaris un formulari web per transmetre opinions, queixes i suggeriments.

Formulari per a queixes, suggeriments o propostes (enllaç)