Modificacions pressupostàries

En aquest apartat podeu trobar les modificacions pressupostàries, que poden fer augmentar o disminuir el pressupost, en alguns casos sense alterar-lo quantitativament, en el transcurs del mateix exercici en què s'està executant.


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Organisme
Categoria