Convocatòria per participar en la quarta edició dels premis Projecta't, de mentoria per a emprenedors de la demarcació de Girona (2022)

Descripció

La Diputació de Girona convoca, mitjançant el Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, la quarta edició dels premis Projecta't, una iniciativa de suport a l'emprenedoria que s'emmarca en el programa «CO-CREIX» i que té com a objectiu principal l'impuls del teixit empresarial de la demarcació de Girona, així com la dinamització econòmica i el foment de l'autoocupació.

«CO-CREIX» és un programa d'emprenedoria impulsat pel Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local i aprovat pel Ple de la corporació en la sessió del 19 de juliol de 2016 que té com a objectiu donar suport als ens locals en temes d'emprenedoria per ajudar les empreses i els emprenedors del territori a posar en pràctica les seves idees i a potenciar la innovació.

Aquesta convocatòria té impacte principalment sobre l'objectiu de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 següent:

 • Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

El premi consisteix en un acompanyament de fins a sis mesos, en què els guanyadors rebran fins a 40 hores d'assessorament personalitzat d'un o més mentors experts sobre els àmbits que necessitin i amb la finalitat d'executar l'acció indicada en la sol·licitud.

Aquest acompanyament ve determinat per les quatre fases que es detallen a continuació:

 1. Detecció
  • Inicialment se'ls assignarà un tècnic o tècnica d'emprenedoria, que farà les funcions de tutor/a i els acompanyarà en tot el procés d'assessorament i valoració.
  • Una vegada assignat el personal tècnic, s'efectuarà una diagnosi de l'estat de l'activitat empresarial, en la qual es detectaran les necessitats d'assessorament i es marcaran els objectius finals.
  • Seguidament es buscaran els mentors experts necessaris per donar resposta a les qüestions sorgides en la diagnosi.
 2. Assessorament expert
  • Una vegada identificats els mentors, s'establirà un pla de treball de fins a sis mesos, en el qual es farà l'assessorament personalitzat.
 3. Presentació
  • Finalment, en acabar l'assessorament, es farà una jornada de treball en xarxa (networking) a la qual assistiran tots els participants del programa i diverses entitats col·laboradores. Aquesta sessió servirà per fer micropresentacions (elevator pitch) dels projectes seleccionats i per compartir experiències entre els participants.
 4. Lliurament dels guardons

Una vegada realitzat tot el procés de mentoria, s'entregaran els guardons als guanyadors dels premis.

Dubtes i qüestions

Si teniu dubtes sobre els premis Projectat o necessiteu ajuda per preparar la vostra candidatura, podeu contactar amb nosaltres a emprenedoria@ddgi.cat o en el telèfon 972 184 814.

Destinataris

empreses

Poden ser beneficiaris dels premis els treballadors autònoms i les empreses de la demarcació que compleixin els requisits indicats a la base cinquena de les bases reguladores dels premis.

No poden ser beneficiaris els premiats en edicions anteriors.

Les empreses i els treballadors autònoms que vulguin participar en els premis Projecta't han de complir, en el moment de presentar la sol·licitud, les condicions següents:

 1. Treballadors autònoms:
  • Han de tenir el domicili fiscal a la província de Girona i, en el cas que tinguin un centre de treball, aquest també ha d'estar ubicat a la província.
  • Han d'estar donats d'alta al règim de treballadors autònoms o al sistema de previsió social equivalent i han de poder acreditar que l'alta ha estat realitzada entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2021.
  • L'activitat objecte de la sol·licitud ha de ser l'activitat principal del treballador autònom i l'acció que es vol desenvolupar ha de suposar la voluntat, a curt termini, de constituir-se com a empresa.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries davant de l'Estat i la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions davant la Seguretat Social (formulari acreditatiu).
  • Complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per tal de poder obtenir la condició de beneficiaris dels premis.
 2. Empreses:
  • Han de tenir el domicili fiscal a la província de Girona i, en el cas que tinguin un centre de treball, aquest també ha d'estar ubicat a la província.
  • Han d'estar constituïdes segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat civil, societat anònima, entitat sense personalitat jurídica, societat laboral o societat cooperativa.
  • Han de poder acreditar que l'empresa s'ha constituït entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2021. Es considerarà com a data de constitució la que consti a l'escriptura de constitució de la societat o als documents de constitució.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries davant de l'Estat i la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions davant la Seguretat Social (formulari acreditatiu).

Complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per tal de poder obtenir la condició de beneficiaris dels premis.

Normativa d’aplicació general
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglamentde la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
L'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Les Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Girona.

Des de l'1 de gener de 2024, tota la documentació relativa a les subvencions de la Diputació de Girona s'han de tramitar mitjançant la Plataforma de tràmits de subvencions

Podeu trobar més informació:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Altres documents
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Format
PDF

Data de la última modificació
21/03/2024

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Bases
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
27/09/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
27/09/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
27/09/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Altres documents
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
DOCX

Data de la última modificació
02/11/2022

Formats disponibles:

Convocatòria tancada

TERMINIS

Obertura de convocatòria
01/11/2022
Tancament de convocatòria
30/11/2022

TRAMITACIÓ

Plataforma de tràmits de subvencions

Contacte

Centre gestor

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

ENLLAÇOS D'INTERÈS