Subvencions per a la realització de projectes dins del Parc Natural i reserva de la Biosfera del Montseny 2022. Línia 5. Actuacions de millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat (EES)

Descripció

Regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona a través del Servei de Medi Ambient. Aquesta iniciativa s'adreça a l'àmbit territorial gironí del Pla Especial del Parc Natural del Montseny i/o a l'àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny, que gestiona la Diputació de Girona, en coordinació amb la Diputació de Barcelona.

Els objectius de les subvencions són:

 • Conservar i millorar la diversitat biològica i els processos ecològics del Parc Natural del Montseny, des de l'aproximació de la gestió activa i integral del conjunt dels seus recursos i d'acord amb les obligacions que deriven de la inclusió del Parc Natural del Montseny a la Xarxa Natura 2000.
 • Potenciar les activitats econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial proposat pel Pla Especial del Parc Natural del Montseny, entenent l'activitat humana com un instrument de protecció activa dels valors del Parc Natural.
 • Conservar i divulgar el patrimoni arquitectònic, arqueològic, històric i etnogràfic dins de l'àmbit del Pla Especial.
 • Ordenar l'ús social del Parc Natural del Montseny, garantir-ne el gaudi a la societat i fomentar el coneixement i el respecte al medi, amb una atenció preferent a l'educació ambiental.
 • Potenciar l'arquitectura sostenible, en l'àmbit de la Reserva de la Biosfera del Montseny, buscant optimitzar recursos naturals i actuacions en l'edificació que minimitzin l'impacte ambiental en els edificis, en el medi ambient i en els seus ocupants. Concebre el disseny arquitectònic de manera sostenible, amb una millora de l'eficiència energètica, una reducció de les necessitats energètiques dels edificis i un augment de la capacitat de capturar l'energia solar o de generar la pròpia energia renovable.
 • Potenciar les instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal per incentivar el consum de biomassa local procedent de la gestió forestal sostenible en l'àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny.
 • Reduir els riscos que amenacen el Parc Natural i la Reserva de la Biosfera del Montseny mitjançant actuacions de prevenció d'incendis i d'adaptació al canvi climàtic.

Es consideren actuacions que poden ser objecte de subvenció, atenent a la línia considerada, les següents:

Es consideren despeses subvencionables les actuacions i projectes que compleixen les exigències de caràcter general sobre la utilització de tècniques, tecnologies i sistemes que impliquin concebre el disseny arquitectònic de manera sostenible, amb una millora de l'eficiència energètica, reducció de les necessitats energètiques dels edificis, estalvi d'energia i augment de la capacitat de capturar l'energia solar o de generar la pròpia energia amb la incorporació d'energies renovables. Són les següents:

 1. Actuacions per optimitzar recursos naturals.
 2. Actuacions que minimitzin l'impacte ambiental en els edificis, en el medi ambient i en els seus ocupants.
 3. Millores encaminades a l'eficiència energètica, a la gestió sostenible dels recursos i a la incorporació d'energies renovables.
 4. Inversions per a l'ús de biomassa llenyosa forestal.

Les inversions s'han d'efectuar en béns tangibles i han de ser suficients per assolir els objectius energètics i ambientals previstos en l'actuació.

Els conceptes d'intervenció subvencionables són els següents:

 1. Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
 2. Instal·lació de sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica.
 3. Millora de l'envolupant tèrmic de l'edifici per reduir la demanda energètica de calefacció i refrigeració, mitjançant actuacions de millora de l'aïllament tèrmic, la substitució de fusteries i envidraments dels forats, o d'altres, inclosa la instal·lació de dispositius bioclimàtics.
 4. Monitoratge i control del sistema elèctric.
 5. Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació de l'edifici mitjançant actuacions de substitució de llums i lluminàries per altres de major rendiment energètic, instal·lació de sistemes de control d'encesa i de regulació del nivell d'il·luminació, i aprofitament de la llum natural.
 6. Millora de les instal·lacions que afavoreixin l'estalvi d'aigua, millora dels sistemes de tractament de les aigües residuals, la implantació de xarxes de sanejament separatives en l'edifici, i sistemes que afavoreixin la reutilització de les aigües grises i pluvials en el mateix edifici o en la parcel·la.
 7. Instal·lació d'equips de generació o d'equips que permetin la utilització d'energies renovables com l'energia solar, eòlica o geotèrmica, que redueixin el consum d'energia convencional tèrmica o elèctrica de l'edifici.
 8. Instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal.

En concret, es consideren cost d'inversió subvencionable els conceptes que es detallen a continuació:

Concepte a

 • Instal·lació de punts privats de recàrrega en habitatges unifamiliars per a vehicles elèctrics endollables.
 • Instal·lació de punts privats de recàrrega per a vehicles elèctrics endollables en edificis plurifamiliars i d'ús comunitari, i segons esquemes d'instal·lació que impliquin una preinstal·lació que faciliti futurs punts de recàrrega al pàrquing comunitari.
 • Sistema de protecció de la línia general d'alimentació (LGA) contra sobrecàrregues.
 • Instal·lació d'elements comuns per adequar la infraestructura als futurs punts de càrrega.
 • Sistema de gestió, control i seguretat de la instal·lació.
 • Costos relacionats amb els permisos d'accés i connexió a la xarxa elèctrica.

Concepte b

 • Emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries de la tecnologia d'ió liti que formin part d'una instal·lació fotovoltaica que estigui connectada a l'interior d'una xarxa acollida a qualsevol de les modalitats d'autoconsum d'energia elèctrica d'acord amb la normativa vigent, que s'executin en instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum prèviament existents.
 • Inversor/s o convertidor/s de corrent continu (DC) procedent del generador fotovoltaic a corrent altern (AC), associat a la instal·lació d'emmagatzematge.
 • Regulador/s de càrrega.
 • Sistema de control i monitoratge associat a la instal·lació d'emmagatzematge.
 • Cablejat associat a la instal·lació d'emmagatzematge.

Conceptes c, d, e, f i g

 • Adquisició, muntatge i instal·lació d'equips i/o elements que comportin una millora en l'eficiència energètica de l'immoble i prioritzin la utilització de tècniques i materials sostenibles.

Concepte h

 • Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips.
 • Sistemes d'emmagatzematge i assecat.
 • Sistema d'alimentació de la biomassa.
 • Sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors de calor i accessoris).
 • Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la caldera de biomassa i que no formi part del sistema de calefacció intern de l'edifici ni d'una xarxa externa de canonades.
 • Sistemes elèctric, de control i de monitoratge.
 • Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats anteriors.

En aquesta línia de subvenció no tenen la consideració de cost subvencionable els conceptes següents:

 • Els equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern de l'edifici (radiadors, canonades, vàlvules, etc.).
 • Els estudis, projectes i memòries tècniques.
Destinataris

Ciutadans, Entitats, empreses

 1. Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendatàries d'habitatges permanents o d'empreses de serveis, situats dins l'àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny, segons la definició de l'article 1 d'aquestes bases.
 2. Les comunitats de propietaris d'immobles, situats dins l'àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny, segons la definició de l'article 1 d'aquestes bases
 3. Les persones titulars dels immobles on es desenvolupin activitats en els rams de la restauració, l'hostaleria, la pedagogia, el comerç i el lleure dins l'àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny, segons la definició de l'article 1 d'aquestes bases, i que estiguin adherits a la CETS.

Normativa d’aplicació general
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglamentde la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Les sol·licituds, que s'han de presentar a la Diputació en el termini establert en la convocatòria, han d'estar signades per la persona interessada o per la que representi legalment l'entitat.

Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona.

En la sol·licitud, signada degudament i adreçada a la Diputació de Girona, han de constar les dades d'identificació de la persona sol·licitant i, si s'escau, del seu o seva representant, l'adreça a l'efecte de rebre notificacions, el telèfon de contacte, les dades d'identificació de la finca a la qual va destinada la subvenció demanada, el règim de tinença o la modalitat contractual que regeixi l'explotació, la denominació dels treballs o del projecte que es proposa, l'import total estimat i l'import de la subvenció sol·licitada.

Per a totes les línies, les sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica i han d'estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

En cas que les sol·licitants siguin persones físiques, les sol·licituds també es podran presentar al registre general (pujada de Sant Martí, 4, 17004 Girona) o bé per qualsevol dels mitjans que estableix la legislació del procediment administratiu.

 

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Altres documents
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Format
PDF

Data de la última modificació
15/02/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Bases
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
23/12/2021

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
10/01/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
04/01/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
23/12/2021

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/05/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/05/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
04/06/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
04/06/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/11/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
03/06/2016

Formats disponibles:


Si és el primer cop que es demana una subvenció o hi ha hagut canvis en les dades bancàries, cal presentar, omplerta, la fitxa d'alta de creditor juntament amb la fotocòpia del NIF.

Instruccions per emplenar i presentar la fitxa de creditor a la Diputació de Girona

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Documentació > Contractual
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
10/12/2019

Formats disponibles:


Si és el primer cop que es demana una subvenció o hi ha hagut canvis en les dades bancàries, cal presentar, omplerta, la fitxa d'alta de creditor juntament amb la fotocòpia del NIF.

Instrucciones para rellenar y presentar la ficha de acreedor en la Diputació de Girona

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Documentació > Contractual
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
21/04/2020

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Servei d'Esports
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023
Format
PDF

Data de la última modificació
21/06/2023

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023
Format
PDF

Data de la última modificació
06/11/2023

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023
Format
PDF

Data de la última modificació
06/11/2023

Formats disponibles:

Convocatòria tancada

TERMINIS

Obertura de la convocatòria
03/01/2022
Tancament de la convocatòria
15/02/2022
Termini de justificació
31/10/2022

Contacte

Centre gestor

Medi Ambient

ENLLAÇOS D'INTERÈS