Catàleg de serveis 2024

Diputació de Girona i organismes autònoms

El Catàleg de serveis de la Diputació de Girona és un document amb informació d’utilitat per a les persones usuàries i la ciutadania en general sobre els serveis i la unitat que els presta, els compromisos adquirits en termes d’eficàcia i qualitat de la prestació, i els mecanismes de participació de la ciutadania i de les persones usuàries en la millora de la prestació.

La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya estableix el dret de tots els ciutadans en condicions d’igualtat a uns serveis públics de qualitat, i que les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar l’aplicació de cartes de serveis i altres instruments de qualitat, en els termes que estableixi la normativa corresponent.

Subvencions 2024

Consulteu les subvencions de l’any 2024.

Catàleg 2021

Consulteu el Catàleg de serveis de l’any 2021.