Assistència Municipal de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona posa a disposició dels municipis de la demarcació de Girona l’accés als diferents serveis d’assistència municipal que ofereixen les diferents àrees i els seus centres gestors.

Serveis d’Assistència Municipal

 • Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals

  El Servei d’Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals és un servei dependent de la Intervenció General de la Diputació de Girona, que té com a objectiu assistir els òrgans interventors dels ens locals de la província de Girona, prioritàriament als de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, en l’exercici de les funcions de control intern i de comptabilitat, amb la finalitat d’establir uns procediments de control intern i de comptabilitat, una metodologia d’aplicació i uns criteris d’actuació homogenis a tot el territori.

 • Oficina de Suport a l’Administració Electrònica

  Està adscrita al Servei de Noves Tecnologies de l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona.

  S’ofereixen els serveis següents:

  • Gestor d’administració electrònica.
  • Registre electrònic i gestor d’expedients.
  • Creació i manteniment de pàgines web.
  • Servei de hosting (allotjament de pàgines web, comptes de correu i dominis).
  • Servei de housing (allotjament al centre de càlcul de la Diputació de Girona d’ordinadors destinats a donar servei a través d’Internet).
 • Assistència jurídica als municipis

  La Diputació de Girona, a través de la Secretaria General, presta assessorament i assistència jurídica a tots els municipis de la demarcació en domini públic i patrimoni, expropiacions (d’acord amb el contingut del pla del mateix servei), urbanisme, procediment administratiu electrònic, organització i funcionament ens locals, responsabilitat patrimonial, eleccions locals, gestió documental i arxiu, i assessorament i assistència jurídica en matèria de subministrament d’aigua potable.

  Per altra banda, a través dels Serveis Jurídics, presta el servei de defensa judicial de les entitats locals que ho sol·licitin d’acord amb el seu reglament regulador.

 • Padró d’habitants

  L’objecte d’aquest servei és l’assumpció per la Diputació de Girona de la gestió informatitzada del padró d’habitants de municipis de la demarcació amb la centralització d’una base de dades, amb la qual cosa permet fer les còpies de seguretat de manera periòdica i automatitzada, la recepció i processament dels fitxers d’incidències (errors) provinents de l’INE, l’enviament de les variacions mensuals a l’INE i, en general, totes aquelles altres activitats de materialització dels intercanvis d’informació digital amb altres administracions que derivin de la gestió del padró d’habitants.

 • Recursos Humans

  Recursos Humans gestiona, programa, estableix i concreta les estratègies, les polítiques i els procediments de la corporació en matèria de recursos humans i organització, d’acord amb les directrius emanades des dels òrgans de govern, les normes legals i els criteris d’eficàcia, eficiència i equitat en la gestió pública, amb l’objectiu d’aconseguir una plantilla adequada en volum i estructura, motivada i flexible, amb uns costos adequats i un funcionament eficient i objectiu per a la ciutadania.

 • Assistència en matèria d’habitatge

  El Departament d’Habitatge de l’Àrea de Cooperació Local dona suport als municipis de les comarques gironines i altres ens públics en matèria d’habitatge mitjançant assessorament tècnic, atorgament de subvencions, organització de formació i edició de material propi.

 • Govern Obert

  És un servei que dona suport, assessorament tècnic i informació general en matèria de participació ciutadana, bon govern i transparència a personal tècnic i càrrecs electes, i que ofereix programes de formació en aquest àmbit.

 • Gestió de cementiris i serveis funeraris

  L’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona, a través del Pla de Serveis d’Assistència per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris, elabora, manté i actualitza dades i publicacions a la pàgina web del cens de cementiris i serveis funeraris de la demarcació de Girona, inventari de cementiris municipals, aplicació informàtica de gestió de cementiris municipals, assessorament tècnic i jurídic en l’àmbit de la gestió de cementiris i serveis funeraris, estudis de costos de manteniment de cementiris municipals i de la gestió econòmica del servei, recull de normativa, modelització i documents rellevants per a la gestió de cementiris i serveis funeraris, formació en l’àmbit de la gestió dels cementiris municipals i dels serveis funeraris.