II Jornada de Control Intern del Sector Públic Local. El Pla de Serveis d'Assistència en l'Exercici del Control Intern a les Entitats Locals.

En la II Jornada de Control Intern del Sector Públic Local. El Pla de Serveis d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, realitzada el dia 25 de gener de 2019, s’han presentat les ponències següents:

A qui s'adreça

Ens públics

Departament responsable

Intervenció